Byggepladsens indretning

- Sådan gør vi i malerfaget

DANSKE MALERMESTRE
MALERFORBUNDET I DANMARK
Organisationernes Sikkerhedsudvalg
2009

TOILETFORHOLD
Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte under arbejdet har adgang til toilet. I forbindelse med toilet, skal der forefindes håndvask med rindende koldt og varmt vand.

Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til arbejdsstedet og have gode adgangsforhold, samt være til rådighed fra arbejdets begyndelse. Der må højst være en afstand af 200 meter eller en transporttid på 5 minutter.

Hvor der anvendes afløbsfrit toilet, skal dette have samme hygiejniske standard som toiletter med vandudskylning.

Malerfagets parter, såvel arbejdsgiver som arbejdstager, er enige om, at offentlige toiletter som hovedregel ikke opfylder bestemmelserne for anvisning af toiletter.

Toilet, håndvask og brusebad skal findes i et antal, der er mindst:

  1. 1 toilet for hver 15 personer
  2. 1 håndvask for hver 5 personer
  3. 1 brusebad for hver 10 personer

Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur på 18 grader.

Rummene skal holdes ryddelige, rene og være forsvarligt vedligeholdt.

Rummene må ikke benyttes til uvedkommende formål.

OMKLÆDNINGSRUM
Omklædnings- og badefaciliteter skal være sammenhængende med direkte adgang mellem faciliteterne.

Faciliteterne kan være fælles for flere arbejdsgiveres ansatte under forudsætning af, at nedenstående kan opfyldes:

  1. Gulvareal skal udgøre mindst 1 kvadratmeter.
  2. Rum og skabe skal være forsynet med aftræksventil.
  3. Gang- og arbejdstøj skal kunne opbevares hver for sig i f.eks. aflåselige skabe.

Arbejdstøj skal kunne tørres, enten når det befinder sig i skabene eller på bøjlestang.

BRUSEBAD
Ved arbejde, hvor beskæftigelsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet:

  1. er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende,
  2. medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige,
  3. medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller
  4. udsætter den ansatte for høje tempetaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse.

SPISERUM
Spise- og omklædningsrum skal være adskilt.
Der skal være opstillet borde og stole.
Mulighed for at opbevare mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt, om muligt i køleskab.
Endvidere skal der være mulighed for at varme mad, vand til kaffe o. lign.

Gulvarealet skal være mindst 1 kvadratmeter pr. person.

Rummet skal være forsynet med aftræks-ventiler.

Rummet skal have mindst et vindue, som kan åbnes.

SPØRGSMÅL - ?
Denne pjece er udgivet af DANSKE MALERMESTRE og MALERFORBUNDET i DANMARK i fællesskab. Vejledningen indeholder en oversigt over nogle af bestemmelserne i Arbejdstilsynets Skurvognsbekendtgørelse samt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Har du spørgsmål om indholdet eller om tilsvarende emner, kan du henvende dig til dit lokale laug eller lokalforening eller til din lokale fagforening.

DANSKE MALERMESTRE
Island Brygge 26
2300 København S
Tlf. 32 63 03 70

MALERFORBUNDET I DANMARK
Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf. 39 16 79 00